PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas yra informuoti, kaip renkami ir tvarkomi duomenys apie duomenų subjektus, paaiškinti, kiek laiko duomenys yra saugomi, kam subjektų duomenys teikiami, kokius teises turi duomenų subjektai ir kur galima kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitų su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Žemprojektas“ laikosi šių pagrindinių duomenų tvarkymo principų:

– asmeniniai duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtoms ir teisėtoms tikslams;

– asmeniniai duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmeniniai duomenys nuolat atnaujinami;

– asmeniniai duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau, nei reikia tikslams, kuriems duomenys tvarkomi, arba pagal įstatymą;

– asmeniniai duomenys tvarkomi tik tose viešbučio darbuotojų, kurie gavo tokį teisėjimą pagal savo darbo funkcijas arba tinkamai įgaliotus duomenų tvarkytojus.

1. APRAŠYMAI

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Žemprojektas” (toliau – viešbutis), juridinis asmuo, įmonės kodas 133381912, registruotas adresas Gedimino g. 45, Kaunas, Lietuva.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuri fizinė asmenys, kurių duomenys tvarkomi viešbučio. Duomenų valdytojas renka tik duomenis, kurie būtini vykdant viešbučio veiklą ir / arba apsilankymui, naudojimuisi, naršant viešbučio interneto svetainėmis, „Facebook“ paskyra ir kt. (toliau – Svetainė). Viešbutis užtikrina, kad renkami ir tvarkomi asmeniniai duomenys bus saugūs ir naudojami tik tam tikslui.

1.3. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su duomenų subjektu, kurių tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta remiantis susijusiais duomenimis. Asmeninių duomenų tvarkymas reiškia bet kokias operacijas su asmeniniais duomenimis (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos teikimą, pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas reiškia bet kokią savanorišką ir sąmoningą sutikimą, kuriuo duomenų subjektas sutinka su jo ar jos asmeninių duomenų tvarkymu tam tikslu.

1.5. Slapukai – viešbučio interneto svetainėje naudojami nedideli tekstinės informacijos gabalėliai, kurie automatiškai generuojami naršant svetainėje ir saugomi kompiuteryje ar kitame prietaise, kurį naudoja duomenų subjektas (svetainės lankytojas). Slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės naršymo patirtį, analizuoti svetainės srautą ir elgesį svetainėje.

2. ASMENINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmeniniai duomenys teikiami pačio duomenų subjekto. Duomenų subjektas susisiekia su viešbutiu, naudojasi viešbučio teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, susisiekią su viešbutiu dėl informacijos ir pan.

2.2. Asmeniniai duomenys gaunami iš duomenų subjekto apsilankius viešbučio svetainėje. Duomenų subjektas užpildo joje esančius formas arba dėl aktualios priežasties palieka savo kontaktinius duomenis, ir kt.

2.3. Asmeniniai duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų institucijų ar įmonių, viešųjų prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas asmeninius duomenis viešbutiui, duomenų subjektas sutinka, kad viešbutis naudos surinktus duomenis siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus duomenų subjektui teikiant paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Viešbutis tvarko asmeninius duomenis šiais tikslais:

3.2.1. Viešbučio paslaugų teikimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, tapatybės dokumento numeris, apgyvendinimo asmens tautybė ir tapatybės kortelės išdavimo šalis, tapatybės adresas, atvykimo, išvykimo data, lydinčiosios sutuoktinio ir / ar mažojo vaiko / vaikų vardai ir pavardės, suaugusiųjų ir vaikų, kurie naudos viešbučio paslaugas, maisto poreikiai, banko sąskaitos duomenys, bankas, paslaugų teikimo kaina, automobilio registracijos numeris, įgaliojimo duomenys (jei viešbučio paslaugas užsakė juridinio asmens atstovas), parašas.

3.2.2. Viešbučio veiklos vykdymas ir tęstinumas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartis, gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, darbo vieta, pareigos, banko esamoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, datos, suma, valiuta ir kiti duomenys, pateikiami asmenio pačio, kuriuos viešbutis gauna, vykdant viešbučio veiklą ir / arba kuriuos viešbutis privalo tvarkyti pagal įstatymą ir / arba kitus teisės aktus. t. y., duomenys, esantys verslo pažyme (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymos numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas, etc. duomenys, būtini sutarties tinkamam vykdymui ir / arba teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti.

3.2.3. Darbo kandidatų CV duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas), informacija apie kandidato išsilavinimą (švietimo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgyta švietimo ir / ar kvalifikacija), informacija apie darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo mokymus (gauti mokymai, gauti pažymėjimai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir / arba pasiekimai), informacija apie kalbos, IT įgūdžius, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas; kita informacija, kurią pateikiate savo CV, motyvacinio laiško ar kitų paraiškos dokumentų, darbdavių; rekomendacijos, atsiliepimai: asmenys, rekomenduojantys ar teikiantys atsiliepimus kandidatui, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimų turinys.

3.2.4. Užklausų, komentarų ir skundų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (vardai), pavardė (pavardės), el. pašto adresas, telefono numeris, žinutės tekstas, komentaras, atsiliepimas ar skundas.

3.2.5. Dovanų čekių pardavimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), informacija apie paslaugą / produktą, nurodytą dovanų čekiuke, el. pašto adresas, telefono numeris, dovanų čekiuko galiojimo pabaigos data, mokėjimo duomenys, čekiuko gavėjo vardas, pardavusio darbuotojo vardas.

3.2.6. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris.

3.2.7. Siekiant užtikrinti viešbučio personalo, kitų duomenų subjektų ir turtą (vaizdo stebėjimas) saugumą. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vaizdo įrašas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir / arba analizės technologijų, o jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar sudaromi profiliai pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Duomeninis subjektas informuojamas apie vaizdo stebėjimą informaciniuose ženklus su vaizdo kameros simboliu ir viešbučio detalėmis, kurios pateikiamos prieš įeinant į stebimą plotą ir / arba patalpas. Vaizdo kameros stebėjimo sritis neapima patalpų, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučio asmens duomenų apsaugos.

3.2.8. Slapukų valdymas. Daugiau apie tai rasite slapukų politikoje

3.2.9. Kitiems tikslams, kuriems viešbutis turi teisę tvarkyti duomenis, kai duomenų subjektas yra suteikęs savo sutikimą, kai tvarkymas būtinas viešbučio teisėtam interesui arba kai tvarkymas reikalaujamas atitinkamoje teisės aktuose.

4. ASMENINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Viešbutis įsipareigoja gerbti duomenų subjektų konfidencialumą. Asmeniniai duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį dėl duomenų subjekto naudai arba kitais teisėtais pagrindais.

4.2. Viešbutis gali teikti asmeninius duomenis savo duomenų valdytojams, kurie teikia paslaugas viešbutiui ir tvarko asmeninius duomenis viešbučio vardu. Duomenų valdytojai turi teisę tvarkyti asmeninius duomenis tik pagal viešbučio nurodymus ir tik iki tos ribos, kuri reikalinga tinkamai vykdyti sutartyje nustatytas pareigas. Viešbutis naudoja tik tuos duomenų valdytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkami techniniai ir organizaciniai priemonės būtų įgyvendinti taip, kad tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų apsaugoti duomenų subjekto teisės.

4.3. Viešbutis taip pat gali teikti asmeninius duomenis atsakydamas į teismo ar viešosios valdžios institucijos prašymus tiek, kiek tai būtina teisės aktų tinkamai įgyvendinimui ir viešojo valdymo institucijų nurodymams.

4.4. Viešbutis garantuoja, kad asmeniniai duomenys nebus parduodami, paskirstomi ar nuomojami trečiosioms šalims jokiomis kitomis aplinkybėmis, išskyrus 4.1, 4.2 ir 4.3 skyriuose nurodytus atvejus.

5. ASMENINIO DUOMENŲ SAUGUMAS

5.1. Viešbutis įsipareigoja saugoti duomenis, kad būtų išvengta jų praradimo, neteisėto tvarkymo ar neteisėto prieigos prie duomenų. Viešbučio darbuotojai privalo laikytis šių sąlygų ir duomenų apsaugos reikalavimų. Duomenų subjektas informuojamas apie jų teises ir apie tai, kokia yra jų teisių įgyvendinimo tvarka, pranešant apie asmens duomenų tvarkymo pažeidimus.

5.2. Viešbutis įsipareigoja taikyti tinkamas fizinės, techninės ir organizacinės priemones, kad būtų išvengta bet kokio jūsų duomenų panaudojimo ar perdavimo pavojaus, netinkamo panaudojimo, neteisėto prieigos prie duomenų ar duomenų netekimo.

5.3. Viešbutis įsipareigoja išsaugoti ir tvarkyti duomenis pagal saugumo reikalavimus, kuriuos nustatė Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos duomenų apsaugos inspekcija.

5.4. Viešbučio duomenų tvarkymo procesų valdymas įgyvendinamas taip, kad būtų pasiektas maksimalus duomenų subjektų ir viešbučio darbuotojų duomenų apsaugos lygis, įvertinant priskirtą asmenų funkcijas, atsakomybę ir teisėtus interesus.

6. ASMENINIO DUOMENŲ LAIKOTARPIAI

6.1. Viešbutis laikys duomenis tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įvykdyti įsipareigojimus prieš duomenų subjektą, taip pat užtikrinti vidaus teisinius poreikius ir teisėtus interesus.

6.2. Viešbutis laikys duomenis, kadangi tai būtina siekiant įvykdyti sutartį dėl viešbučio paslaugų teikimo ar dėl viešbučio darbo paslaugų teikimo, tačiau ne ilgiau, nei tai nustatyta teisės aktais, jei tokie yra taikomi, arba ne ilgiau nei tai reikia viešbučio veiklos tikslams pasiekti. Kliento pateikti asmeniniai duomenys laikomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo kliento duomenų peržiūros (paskutinio buvimo viešbutyje) datos.

6.3. Viešbučio įsipareigojimas laikytis teisės aktų nustatytų duomenų saugumo ir konfidencialumo reikalavimų nereiškia, kad viešbutis neturėtų teisės laikyti tam tikrų duomenų nustatytą laikotarpį ilgesnį laikotarpį, nurodytą atitinkamame teisės akte, jei viešbučio veikla ar teisėti interesai to reikalauja, ir tai yra leidžiama pagal Reglamentą.

7. ASMENINIŲ DUOMENŲ TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, juos taisyti arba ištrinti, taip pat teisę į duomenų perdavimą.

7.2. Duomenų subjektas turi teisę teikti prieštarauti ir / arba atšaukti savo sutikimą duomenų tvarkymui savo interesus naudojant tiesioginį rinkodarą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų ištrinti, kai jie nėra naudojami arba viešbutis naudoja duomenis ne pagal duomenų subjekto sutikimą, taip pat uždrausti duomenų tvarkymą, jei duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

7.3. Duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją, prašydamas sužinoti, kokių asmeninių duomenų apie jį yra tvarkoma, kaip ir kam yra tvarkoma, koks yra duomenų tvarkymo tikslas, kiek laiko bus saugomi duomenys ir kt. Viešbutis įsipareigoja pateikti atsakymą per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tačiau, kai tai yra būtina, atsižvelgiant į sudėtingumą ir / ar daugybę užklausų, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Kreipdamasis, duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kuriame nurodoma, kokius veiksmus ketina atlikti.

7.4. Viešbutis garantuoja, kad duomenų subjektas, teikdamas įvertinimo prašymą ar kreipdamasis dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimo, bus informuotas apie savo teises, tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo pagrindus, teisės teikti prašymus, duomenų laikymo laikotarpius ir tvarkymo veiksmus.

7.5. Viešbutis garantuoja, kad duomenų subjektas, turintis teisę į duomenų prieigą, taisyti arba ištrinti, turės galimybę gauti visą informaciją apie jį tvarkomus duomenis ir, jei taikoma, jų atnaujinimą arba ištrynimą, taip pat turi teisę į išsamų pranešimą apie tvarkymą.

7.6. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą į priežiūros instituciją, jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos įstatymą.

8. ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽIŪRA

8.1. Jūsų asmens duomenimis tvarkys tiek viešbučio darbuotojai, tiek trečiųjų šalių darbuotojai, kuriuos viešbutis gali pasitelkti siekdamas vykdyti įsipareigojimus prieš duomenų subjektą ir vykdyti viešbučio veiklą.

8.2. Viešbučio darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo reikalavimų ir privalo laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Duomenų valdytojai gali teikti paslaugas viešbutiui ir tvarkyti asmeninius duomenis viešbučio vardu tik tuo atveju, jei viešbučio darbuotojai ir duomenų valdytojai yra pasirašę sutartį, kurioje nustatyti duomenų apsaugos reikalavimai ir užtikrinama, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas.

9. ASMENINIŲ DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ VYKDYMŲ PROCEDŪRA

9.1. Duomenų subjektas gali siekti savo teisių vykdymo kreipdamasis į Viešbutį:

9.1.1. Pateikdamas raštišką prašymą asmeniškai, paštu, per įgaliotą atstovą arba elektroniniu būdu – el. paštu: info@neringahotels.lt;

9.1.2. Žodžiu – telefonu: +370 682 38948;

9.1.3. Raštu adresu: Pamario g. 13, Neringa, Lietuva.

9.2. Siekiant apsaugoti duomenis nuo neleidžiamo atskleidimo, Viešbutis turi patikrinti duomenų subjekto tapatybę gavęs prašymą iš duomenų subjekto pateikti duomenis arba vykdyti kitas teises.

9.3. Viešbučio atsakas duomenų subjektui teikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkretias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Jei reikia, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, priklausomai nuo užklausų sudėtingumo ir skaičiaus.

10. ASMENINIO DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas privalo:

10.1.1. informuoti Viešbutį apie bet kokius pateiktų informacijos ir duomenų pokyčius. Tai svarbu, kad viešbutyje būtų teisinga ir galiojanti duomenų subjekto informacija.

10.1.2. pateikti būtiną informaciją, leidžiančią Viešbutui identifikuoti duomenų subjektą, atsižvelgiant į duomenų subjekto prašymą ir užtikrinti tikrą ryšį ar bendradarbiavimą su konkretų duomenų subjektą (pateikti tapatybės dokumentą arba teisės ar elektroninius būdus tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai būtina duomenų subjekto duomenų ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad būtų užtikrinta, jog apie duomenų subjektą pateikta informacija būtų teikiama tik duomenų subjektui, nežeidžiant kitų asmenų teisių.

11. GALUTINIAI NUOSTATAI

11.1. Teikdamas asmens duomenis Viešbutyje, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka joms laikytis.

11.2. Viešbutis pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu Viešbučio vystymosi ir tobulinimo metu. Viešbutis turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, dalinai arba visiškai informuodamas apie tai svetainėje www.neringahotels.lt

11.3. Papildymai ar pakeitimai Privatumo politikai įsigalios nuo jų paskelbimo datos, t. y. nuo dienos, kai jie bus paskelbti svetainėje www.neringahotels.lt

SLAPUKŲ POLITIKA

AB „Žemprojektas“ (toliau – Įmonė) rūpinasi jūsų duomenų saugumu. Mes įsipareigojame saugoti ir atsakingai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Šiame dokumente pateikiame informaciją, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis naudodami sausainius.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

1.1. Slapukai, naudojami įmonės svetainėje – tai maži tekstinių informacijos gabalėliai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir saugomi asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kurį naudojate. Slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės lankytojų naršymo patirtį, analizuoti svetainės srautą ir elgesį svetainėje.

1.2. Įmonė naudoja slapukus svetainėje siekdama pagerinti ir praturtinti svetainės lankytojų patirtį.

1.3. Įmonės svetainėje gali būti naudojami šie slapukų tipai:

1.3.1. Techniniai slapukai – padeda svetainės lankytojui atvaizduoti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai yra būtini svetainės tinkamam veikimui.

1.3.2. Funkciniai slapukai – naudojami padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės svetaine, prisiminti pasirinkimus ir nuostatas naršymo metu. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad svetainė būtų visiškai funkcionuojanti, tačiau jie prideda funkcionalumą ir pagerina jūsų patirtį naudojantis Įmonės svetaine.

1.3.3. Analitiniai slapukai – naudojami gauti informaciją apie tai, kaip Įmonės svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Tai būtina Įmonės svetainės optimizavimui ir gerinimui. Su analitiniais slapukais galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtas svetainės puslapius, puslapius, iš kurių atvykote, kuriuos el. laiškus atidarėte ir atsakėte, ir datą bei laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie jus ir kaip naudojatės šia svetaine, pvz., lankymosi dažnumą, paspaudimų skaičių konkrečiame puslapyje, naudotas paieškos frazes ir kt.

1.3.4. Komerciniai slapukai (orientaciniai arba reklaminiai sausainiai) – naudojami suteikti individualizuotas reklamas svetainės lankytojui. Tai vadinama „remarketingu“, kuris remiasi naršymo veikla, pvz., paiešką ar peržiūrėtus produktus ir/ar paslaugas.

1.4. Prieigos prie lankytojų statistikos Įmonės svetainėje turi Įmonės darbuotojai, kurie atsakingi už šių duomenų analizę ir svetainės gerinimą.

1.5. Techniniai įrašai taip pat gali būti pasiekiami Įmonės partneriams, kurie teikia turinio valdymo įrankius Įmonės svetainėje.

1.6. Google Analytics įrankį teikia „Google Inc.“, JAV įmonė, todėl jis taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankio surinktų statistikos duomenų. „Google Inc.“ įsipareigojęs laikytis ES–JAV Privatumo politikos, užtikrinančios, kad jūsų paslaugų teikėjas laikytųsi visų ES privatumo standartų. Šis teikėjas taip pat yra įsipareigojęs laikytis sutartinių privatumo įsipareigojimų. Apie tai galite paskaityti paspaudę žemiau esantį nuorodą: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamchange_20160909.html

1.7. Daugiau informacijos apie sausainius rasite: www.AllAboutCookies.org

1.8. Jei nesutinkate, kad naudojame slapukus, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingos nuorodos, skirtos atsisakyti slapukų, pateiktos žemiau:

Chrome naršyklėje: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox naršyklėje: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari naršyklėje: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Edge naršyklėje: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

2. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

2.1. Visa informacija, kurią pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitus bendravimus), kontroliuojama atitinkamo socialinio tinklo tvarkytoju.

2.2. Mūsų įmonė šiuo metu turi paskyrą socialiniame tinkle Facebook, kurio privatumo politika prieinama adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.3. Mūsų įmonė šiuo metu turi paskyrą socialiniame tinkle Instagram, kurio privatumo politika prieinama adresu: https://help.instagram.com/744883853679902

2.4. Mes skatiname jus perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip jie naudoja jūsų asmeninę informaciją.

Close
Neringa Hotels

Pamario str. 13,
Neringa, Lithuania

Contact Info

www.neringahotels.lt

This website uses cookies to improve your web experience.
Close